ร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 The 9th Asian Health Literacy Association International Conference 2023

16 พ.ค. 2566 431

ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากรเข้าร่วมการประชุมวิชาการระหว่างประเทศ สมาคมความรอบรู้ด้านสุขภาพแห่งเอเชีย ครั้งที่ 9 The 9th Asian Health Literacy Association International Conference 2023 พร้อมทั้งส่งผลงานทางวิชาการเข้าร่วมนำเสนอ เรื่อง “การพัฒนาเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตภาคประชาชน เขตสุขภาพที่ 10..(Network development of mental health communicators in public sector in health region 10) โดยผลงานวิชาการนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตภาคประชาชน และออกแบบการสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิธีชีวิตใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์และพื้นที่การทำงานของแต่ละเครือข่าย ซึ่งในการประชุมนี้ แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต เข้าร่วมและเป็นวิทยากรบรรยาย “Special Interesting Session 1 ในหัวข้อ Mental Health Literacy มีคณะผู้บริหาร บุคลากรกรมสุขภาพจิต รวมถึงคณะอาจารย์ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการด้านสุขภาพจากหลากหลายสถาบัน หน่วยงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมาก จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2566 ณ โรงแรมรอยัล ภูเก็ต ซิตี้ จังหวัดภูเก็ต