ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย

15 พ.ค. 2566 429

วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมจัดกิจกรรมโครงการอบรม "พระบริบาลภิกษุไข้” ประจำวัด 1 วัด 1 รูป ทั่วไทย เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระอริยวงศาดตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองครบรอบพระชนมายุ 8 รอบ ซึ่งจัดพร้อมกัน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดศรีสะเกษและจังหวัดยโสธร การอบรมครั้งนี้จัดโดย วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์คณะพยาบาลศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี ต.ไร่น้อย อ.เมือง จังหวัดอุบลราชธานี ศูนย์สุขภาพที่ 10 ร่วมกิจกรรมการปฐมพยาบาลทางใจ 3 ส. Plus และการประเมินสุขภาพจิตผ่านโปรแกรม MENTAL HEALTH. CHECK IN. เพื่อคัดกรองปัญหาสุขภาพจิตเบื้องต้น โดยมี พระราชธรรมสุธี ผู้รักษาการแทนเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี (ธรรมยุต) ประธานฝ่ายสงฆ์ นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานฝ่ายฆราวาส โดยมีพระสงฆ์จากทั่วจังหวัดอุบลฯ เข้าร่วม 120 รูป พระสงฆ์ที่เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้ในการประเมินสุขภาพเบื้องต้น และฝึกทักษะในการเสริมสร้างสุขภาพ ป้องกันโรค ทั้งทางร่างกายและจิตใจ