ประชุมและติดตามผลการดำเนินงานด้านสาธารณสุขภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เขตสุขภาพที่ 7 ,8 , 9 ,10

วันที่ 16 มีนาคม 2566 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานเด่นของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 โดยมี ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมให้การต้อนรับ บริเวณนิทรรศการเขตสุขภาพที่ 10 จากนั้น นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข และแพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต ร่วมรับฟังสรุปผลการดำเนินการด้านสาธารณสุข ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเขตสุขภาพที่ 7,8,9,10 โดยมีนายแพทย์ประภาส การย์วินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวรายงาน ผลผลิตและผลกระทบต่อยอดระดับสุขภาพ จากนโยบายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องประชุมจำลอง มุ่งการดี โรงพยาบาลขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

16 มี.ค. 2566
61

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...