"กิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุ ในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.)"

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับเทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น และโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้น ร่วมจัดกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตผู้สูงอายุในศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (ศพอส.) ในวันที่ 9 มีนาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลกุดข้าวปุ้น อ.กุดข้าวปุ้น จ.อุบลราชธานี ซึ่งบูรณาการกิจกรรมเสริมสร้างสุขภาพจิตกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพที่มีในพื้นที่ โดยมีนายพิน เจริญวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดข้าวปุ้น และนายสมชัย แท่นคำ นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ ร่วมต้อนรับ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้ความรู้เรื่อง การดูแลสุขภาพจิตตนเอง คัดกรองสุขภาพจิต เช่น ภาวะเสี่ยงซึมเศร้า ภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย และประเมินความสุขผู้สูงอายุ รวมทั้งให้คำปรึกษาเบื้องต้น และวางแผนในการติดตามดูแลช่วยเหลือกลุ่มเสี่ยงร่วมกับโรงพยาบาลกุดข้าวปุ้นต่อไป

9 มี.ค. 2566
393