กิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและ สร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool Parenting Program (Triple-P)

2 มี.ค. 2566 503

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านศรีแก้ว และโรงเรียน ตำรวจตระเวนชายแดนบ้านศรีสวัสดิ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ โดยใช้โปรแกรมการส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวก โดยครอบครัวมีส่วนร่วม Preschool.Parenting...Program...(Triple-P) ณ ห้องประชุมโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านศรีสวัสดิ์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กลุ่มเป้าหมายประกอบด้วยผู้ปกครองเด็กปฐมวัยและเด็กปฐมวัย จำนวน 21 ครอบครัว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ให้กับเด็กเเละเพิ่มทักษะการเลี้ยงดูสำหรับผู้ปกครองให้สามารถดูเเลเด็กอย่างมีคุณภาพ ซึ่งครั้งนี้เป็นกิจกรรมครั้งที่ 4 (สร้างเด็กเก่ง 2)เด็กได้ฝึกทักษะการถามตอบเพื่อกระตุ้นความคิด ฝึกการคิดแก้ปัญหา ฝึกการ รอคอย การเต้น การสร้างสมาธิ และผู้ปกครองได้ฝึกทักษะการชมเด็กที่ถูกต้อง เพื่อให้นำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันต่อไป นอกจากนี้ยังมีการประเมินพัฒนาการด้วย.DSPM. ประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็ก 3-5 ปี และประเมินทักษะการเลี้ยงดูของผู้ปกครองหลังเสร็จสิ้นการเข้าร่วมกิจกรรม