ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมต้อนรับ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข และประชุมขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมขยายศักยภาพการให้บริการโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์โดยมีนายแพทย์โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสารารณสุข เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 50 ปี ชั้น 4 อาคาร ผู้ป่วยนอกและอำนวยการโรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งมีนายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต และคณะผู้บริหารจากกระทรวงสาธารณสุขให้การต้อนรับ การประชุมครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดทำแผนพัฒนาระบบให้บริการของโรงพยาบาลสรรพสิทธิประสงค์ ตามนโยบายลดความแออัดและลดเวลาในการรับบริการ โดยการใช้ที่ดินส่วนหนึ่งของโรงพยาบาลรพศรีมหาโพธิ์

26 ก.พ. 2566
83

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...