ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สนับสนุนการประเมินสุขภาพใจของบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยเครื่อง Biofeedback

วันที่ 12 มกราคม 2566. เวลา 08.30น.-.16.00.น. ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 สนับสนุนการประเมินสุขภาพใจบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ประกอบด้วย ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราว โดยใช้เครื่อง “Biofeedback” ซึ่งเป็นกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปีของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี ณ อาคาร 3 ชั้น 2 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราธานี โดยมีบุคลากรเข้าร่วม เป็นจำนวน 160 คน

12 ม.ค. 2566
242