นิทรรศการ “สุขภาพจิต”โรงเรียนวิถีใหม่ SCHOOL HEALTH HERO

. วันที่ 5 มกราคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดยนางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิตและทีม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนกลไกพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การสร้างความรอบรู้เท่าทันด้านสุขภาพสู่ศตวรรษที่ 21” เขตสุขภาพที่ 10 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ แอนด์คอนเวนชั่น จ.อุบลราชธานี ซึ่งศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมจัดนิทรรศการสุขภาพจิตโรงเรียนวิถีใหม่ SCHOOL..HEALTH..HERO..รวมทั้งให้ข้อมูล/คำแนะนำด้านสุขภาพจิต และสนับสนุนสื่อสุขภาพจิตแก่ภาคีเครือข่าย โดยมีผู้เข้าร่วมประกอบด้วยบุคลากรทางการศึกษา บุคลากรสาธารณสุข บุคลากรท้องถิ่น นักเรียน จำนวนประมาณ 150 คน

5 ม.ค. 2566
211