โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ ปี 2566

28 ธ.ค. 2565 449

วันที่ 28..ธันวาคม 2565 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการวางแผนแนวทางการดำเนินงานสื่อสารความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตในวิถีชีวิตใหม่ ปีงบประมาณ 2566 โดยการนำของ

ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดเครือข่ายนักสื่อสารสุขภาพจิตโดยประชาชน และมีการสร้างความร่วมมือเครือข่ายฯ ในการร่วมวางแผนแนวทางการสื่อสารประเด็นความรู้ด้านสุขภาพจิตที่ถูกต้องสู่ประชาชน ผ่านช่องทางต่าง ๆ ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพจิตดี มีความสุข โดยมีผู้เข้าร่วมการประชุมเป็นแกนนำขององค์กรภาครัฐและเอกชนในรูปแบบOnline และOnsite ณ ห้องประชุมศรีพรหมราช อาคาร 5 ชั้น 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ที่ประชุมมีมติร่วมกันดำเนินการสื่อสารความรู้สื่อสุขภาพจิต ผ่านช่องทาง

Ubon Connect ทุกวันพฤหัสบดี และในพื้นที่การสื่อสารของแต่ละองค์กร เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2566 เป็นต้นไป