ดูแลจิตใจกลุ่มผู้กักตัวสังเกตอาการ (Home Quarantine)

วันที่ 23 - 24 เมษายน 2563 - ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย นางสาวศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมการดูแลจิตใจกลุ่มผู้กักตัวสังเกตอาการ (Home Qualantine) และบุคลากรผู้ให้การช่วยเหลือ ณ ศูนย์พักสังเกตอาการ Local Quarantine มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี วิทยาเขตบ้านยางน้อย อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี

2020-04-27 10:07:56
399

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...