ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 “นักส่งเสริมสุขภาพจิต” คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี จัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 สร้าง ”นักส่งเสริมสุขภาพจิต” ภายใต้โครงการกำกับมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพการศึกษา นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน (ส.บ.) ณ ห้องชมพูพันธ์ทิพย์ ชั้น 6 อาคารสาธารณสุขเพื่อการพัฒนาและสร้างเสริมสุขภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี โดยมีนักศึกษาร่วมกิจกรรม 80 คน กิจกรรมเป็นการให้ความรู้และฝึกทักษะ การประเมินและดูแลจิตใจตนเองเบื้องต้น การจัดการความเครียด การเสริมสร้างพลังใจ (RQ) อึด ฮึด สู้ การปฐมพยาบาลทางใจ สำหรับนักศึกษา เป็นการเพิ่มพูนองค์ความรู้ ประสบการณ์ด้านการส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันสุขภาพจิต ให้กับนักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขชุมชน ระดับชั้นปีที่ 3-4 ตลอดจนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลจิตใจตนเอง เพื่อนครอบครัว ชุมชน และใช้ประโยชน์ในการพัฒนางานและวิชาชีพนักสาธารณสุขต่อไป

5 ก.พ. 2567
143