"อบรมพัฒนาแกนนำนักศึกษา เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างสุขภาพจิต ดูแลสุขภาพใจ"

วันที่ 13-14 มีนาคม 2566 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับคณะบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาแกนนำนักศึกษา เครือข่ายเพื่อนช่วยเพื่อน สร้างสุขภาพจิต ดูแลสุขภาพใจ รุ่นที่ 1 จำนวน 70 คน โดยศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพจิตตนเอง คัดกรองสุขภาพจิตโดยโปรแกรม Mental Health Check-in เช่น พลังใจ ภาวะหนื่อยล้าหมดไฟ ความเครียด ภาวะเสี่ยงซึมเศร้า ภาวะเสี่ยงฆ่าตัวตาย รวมทั้งให้ความรู้เรื่องการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิตด้วยหลัก 3ส.พลัส และฝึกปฏิบัติการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการดูแลช่วยเหลือเพื่อนกลุ่มเสี่ยง ซึ่งแกนนำนักศึกษามีความรู้และทักษะจะนำไปประยุกต์ใช้ในการดูแลสุขภาพจิตตนเองและเพื่อนต่อไป

14 มี.ค. 2566
42

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...