ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
ลงทะเบียนออนไลน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต

ค้นหาโครงการ :
     :
  วันที่ 20-10-2018
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ที่เคยโพส
ลำดับ
ชื่อโครงการ
สถานะ
ผู้รับผิดชอบ
1
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยคู่มือ TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร้องจังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
2
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยคู่มือ TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร้องจังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
3
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและจัดทำแผนพัฒนางานต่อเนื่องปี2561
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
4
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
5
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
6
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
7
โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
8
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฏมวัย เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
9
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
ยังไม่หมดอายุ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
10
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
11
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและพัฒนาการเด็กล่าช้าเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
13
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและวิตเวชาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
14
โครงการทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ยุค 4.0 ปรับตัวได้ กายใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด
หมดอายุแล้ว
นางเบญจพร อ่อนสนิท
15
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อพัฒนา IQ EQ เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
16
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
17
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
18
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
19
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
20
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดอำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
21
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) มุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
22
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) รุ่นที่ 2 ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
23
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) รุ่นที่ 1 ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
24
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.)รุ่นที่ 2 อุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
25
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
26
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
27
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก)
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
28
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
ยังไม่หมดอายุ
นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว
29
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใส กายใจเป็นสุข สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
30
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 จังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
31
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
32
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
33
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพื้นที่ต้นแบบ ครู ก
หมดอายุแล้ว
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
34
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมสติปัญญาและการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กพิเศษ IQ ตำกว่าเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
35
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อำนาจเจริญ มุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
36
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
37
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
38
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
39
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
40
โครงการสัมมนาการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
41
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลช่วนเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพที่10 รุ่นที่3 ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์. สีดำ
42
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 2 ศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์ สีดำ
43
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 1 อุบลราชธานี
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์ สีดำ
44
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
45
โครงการสัมนาประเมินผลลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
46
โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
47
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเชี่ยวชาญสาสุขสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่2(อุบลราชธานี)
ยังไม่หมดอายุ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
48
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเชี่ยวชาญสาสุขสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่1(ศรีสะเกษ)
ยังไม่หมดอายุ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
49
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การสร้างอค์กรแห่งความสุขปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางเบญจพร อ่อนสนิท
50
ทดสอบ
หมดอายุแล้ว
ฟฟ