ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต

ค้นหาโครงการ :
     :
  วันที่ 23-01-2021
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ที่เคยโพส
ลำดับ
ชื่อโครงการ
สถานะ
ผู้รับผิดชอบ
1
nnn
ยังไม่หมดอายุ
ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10
2
โครงการจัดเตรียมองวค์กรโดยการเสริมสร้างความเข้มแขงของกลไกการป้องกันการทุจริตและการพัฒนาบุคลากรสู่ยุคสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางเบญจพร อ่อนสนิท
3
โครงการจัดเตรียมองวค์กรโดยการเสริมสร้างความเข้มแขงของกลไกการป้องกันการทุจริตและการพัฒนาบุคลากรสู่ยุคสังคมดิจิทัล ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางเบญจพร อ่อนสนิท
4
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
5
โครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงของวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางสาวปิยะนุช สุวรรณกูฏ
6
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผล การใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ด้วย TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำร่องจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
7
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
8
โครงการบูรณาการมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
9
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
10
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยคู่มือ TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร้องจังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยคู่มือ TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร้องจังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
12
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและจัดทำแผนพัฒนางานต่อเนื่องปี2561
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
13
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
14
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
15
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
16
โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
17
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฏมวัย เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
18
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
ยังไม่หมดอายุ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
19
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
20
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
21
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและพัฒนาการเด็กล่าช้าเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
22
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและวิตเวชาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
23
โครงการทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ยุค 4.0 ปรับตัวได้ กายใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด
หมดอายุแล้ว
นางเบญจพร อ่อนสนิท
24
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อพัฒนา IQ EQ เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
25
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
26
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
27
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
28
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
29
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดอำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
30
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) มุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
31
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) รุ่นที่ 2 ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
32
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) รุ่นที่ 1 ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
33
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.)รุ่นที่ 2 อุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
34
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
35
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
36
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก)
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
37
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
ยังไม่หมดอายุ
นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว
38
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใส กายใจเป็นสุข สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
39
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 จังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
40
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
41
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
42
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพื้นที่ต้นแบบ ครู ก
หมดอายุแล้ว
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
43
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมสติปัญญาและการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กพิเศษ IQ ตำกว่าเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
44
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อำนาจเจริญ มุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
45
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
46
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
47
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
48
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
49
โครงการสัมมนาการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
50
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลช่วนเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพที่10 รุ่นที่3 ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์. สีดำ