ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต

ค้นหาโครงการ :
     :
  วันที่ 15-12-2018
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ที่เคยโพส
ลำดับ
ชื่อโครงการ
สถานะ
ผู้รับผิดชอบ
1
กิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่องการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ในพื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
2
โครงการบูรณาการมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
3
ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
4
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยคู่มือ TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร้องจังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
5
ประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อดูแลช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการด้วยคู่มือ TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนำร้องจังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
6
สัมมนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้าและจัดทำแผนพัฒนางานต่อเนื่องปี2561
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
7
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
8
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเลี้ยงลูกเชิงบวกสำหรับพ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 วันที่ 30 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
9
โครงการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อพัฒนาระบบการส่งเสริมระดับสติปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์เด็กวัยเรียน อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ วันที่ 30 – 31 พฤษภาคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลขุนหาญ (สิ) อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
10
โครงการเพิ่มศักยภาพในการดูแลช่วยเหลือผู้พิการทางจิตใจ การเรียนรู้ สติปัญญา และออทิสติก สำหรับบุคลากรสาธารณสุขและบุคลากรทางการศึกษา เขตสุขภาพที่10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
11
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแกนนำเพื่อส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฏมวัย เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
12
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
ยังไม่หมดอายุ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
13
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือเด็กพัฒนาการล่าช้า อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์​ สีดำ
14
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
15
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบดูแลเด็กกลุ่มเสี่ยงและพัฒนาการเด็กล่าช้าเขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
16
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและวิตเวชาชุมชน จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
17
โครงการทีมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ยุค 4.0 ปรับตัวได้ กายใจเป็นสุข สนุกไม่เครียด
หมดอายุแล้ว
นางเบญจพร อ่อนสนิท
18
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาในการใช้ศิลปะบำบัด เพื่อพัฒนา IQ EQ เด็กและวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
19
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 4 จังหวัดมุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
20
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 3 จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
21
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
22
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
23
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดอำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
24
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) มุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
25
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) รุ่นที่ 2 ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
26
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) รุ่นที่ 1 ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
27
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.)รุ่นที่ 2 อุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
28
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิต ในชมรมผู้สูงอายุ (ครู ข.) จังหวัดอุบลราชธานี รุ่นที่ 1
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
29
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
30
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก)
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
31
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
ยังไม่หมดอายุ
นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว
32
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างเสริมชีวิตสดใส กายใจเป็นสุข สำหรับบุคลากรสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561
หมดอายุแล้ว
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
33
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 จังหวัดยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
34
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
35
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 1 รุ่นที่ 1 จังหวัดศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
36
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนารูปแบบการสร้างสุข โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน กิจกรรมการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขพื้นที่ต้นแบบ ครู ก
หมดอายุแล้ว
นายกฤษณ์ ลำพุทธา
37
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแนวทางการส่งเสริมสติปัญญาและการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กพิเศษ IQ ตำกว่าเกณฑ์ เขตสุขภาพที่ 10
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
38
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อำนาจเจริญ มุกดาหาร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
39
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ยโสธร
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
40
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ศรีสะเกษ
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
41
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมป้องกันปัญหาสุขภาพจิต อุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
42
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
43
โครงการสัมมนาการดำเนินงานตามมาตรฐานการดำเนินงานกลุ่มศูนย์สุขภาพจิตด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
44
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลช่วนเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพที่10 รุ่นที่3 ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์. สีดำ
45
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 2 ศรีสะเกษ
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์ สีดำ
46
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลเด็กนักเรียนกลุ่มเสี่ยง เขตสุขภาพที่ 10 รุ่นที่ 1 อุบลราชธานี
ยังไม่หมดอายุ
นางเปียทิพย์ สีดำ
47
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนาระบบการดูแลเด็กพัฒนาการล่าช้า เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
48
โครงการสัมนาประเมินผลลการดำเนินงานสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2560
หมดอายุแล้ว
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
49
โครงการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตเด็ก ในระดับชั้นประถมศึกษา โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดอุบลราชธานี
หมดอายุแล้ว
นางเปียทิพย์ สีดำ
50
โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมูบ้านเชี่ยวชาญสาสุขสุขภาพจิตชุมชน รุ่นที่2(อุบลราชธานี)
ยังไม่หมดอายุ
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์