ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต

ค้นหา :
     :
  วันที่ 25-06-2019
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ที่เคยโพส
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพนักวิชาการสาธารณสุขในสังกัดกรมสุขภาพจิต ปีงบประมาณ 2562
2
โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานส่งเสริมพัฒนาการและสร้างวินัยเชิงบวกเด็กปฐมวัยด้วยครอบครัวมีส่วนร่วม เขตสุขภาพที่
3
4
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลช่วนเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพที่10 รุ่นที่3 ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
5
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การสร้างอค์กรแห่งความสุขปีงบประมาณ 2560
6
หลักสูตร Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่น รุ่นที่ 2
7
หลักสูตร Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่น รุ่นที่ 1
8
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องสร้างสนุก มีสุขกับการทำงาน ตามแนวทางพัฒนาจิตตปัญญา
9
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558 (รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา)
10
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558 (รพ.กันทรารมย์)
11
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาแบบ Supportive Counseling เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558
12
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558 (รพ.ลืออำนาจ)
13
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอเขตสุขภาพที่ ๑๐
14
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 10
15
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต