ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดระบบลงทะเบียนออนไลน์ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 กรมสุขภาพจิต

ค้นหา :
     :
  วันที่ 20-02-2019
 
ข่าว/ประชาสัมพันธ์ ที่เคยโพส
ลำดับ
ชื่อโครงการ
1
2
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขเพื่อติดตามดูแลช่วนเหลือนักเรียนกลุ่มเสี่ยงเขตสุขภาพที่10 รุ่นที่3 ยโสธร มุกดาหาร อำนาจเจริญ
3
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่การสร้างอค์กรแห่งความสุขปีงบประมาณ 2560
4
หลักสูตร Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่น รุ่นที่ 2
5
หลักสูตร Training Online การให้คำปรึกษาวัยรุ่น รุ่นที่ 1
6
โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องสร้างสนุก มีสุขกับการทำงาน ตามแนวทางพัฒนาจิตตปัญญา
7
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558 (รพ.สมเด็จพระยุพราชเลิงนกทา)
8
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558 (รพ.กันทรารมย์)
9
การอบรมเชิงปฏิบัติการให้การปรึกษาแบบ Supportive Counseling เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558
10
โครงการอบรมพ่อแม่ ผู้ดูแล และผู้เกี่ยวข้องเพื่อสื่อสารและสร้างความเข้าใจ ในการดูแลเด็กปฐมวัย เขตสุขภาพที่ 10 ประจำปี 2558 (รพ.ลืออำนาจ)
11
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเตรียมความพร้อมและพัฒนาหลักสูตรอบรมพัฒนาศักยภาพการบูรณาการงานสุขภาพจิตชุมชนสู่ระบบสุขภาพระดับอำเภอเขตสุขภาพที่ ๑๐
12
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตวัยสูงอายุ ในเขตสุขภาพที่ 10
13
ประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กลุ่มศูนย์สุขภาพจิต