โครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ได้จัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพจิต เนื่องในสัปดาห์สุขภาพจิตแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้แนวคิด "Working.Together สุขภาพจิตไทย ก้าวไปพร้อมกัน" โดยความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมสุขภาพจิตให้กับภาคีเครือข่าย ณ โรงพยาบาลโนนคูณ อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสุขภาพจิตที่ 10 กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้ด้านสุขภาพจิต การตรวจประเมิน

2020-11-13 10:07:20
67

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...