Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 1 ITA Download
2 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 5 ITA Download
3 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 6 ITA Download
4 รายงานประจำปี 2562 7 ITA Download
5 รายงานประจำปี 2562 6 ITA Download
6 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 44 ITA Download
7 แผนปราบปรามการทุจริต 45 ITA Download
8 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 47 ITA Download
9 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 53 ITA Download
10 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 43 ITA Download
11 ประกาศเจตจำนงค์ 36 ITA Download
12 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 33 ITA Download
13 ข้อมูลเชิงสถิติ 31 ITA Download
14 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 33 ITA Download
15 สขร กุมภาพันธ์ 2563 32 ITA Download
16 สขร มกราคม 2563 34 ITA Download
17 สขร ธันวาคม 2562 24 ITA Download
18 สขร พฤศจิกายน 2562 29 ITA Download
19 สขร ตุลาคม 2562 26 ITA Download
20 แผนจัดหาวัสดุ 27 ITA Download