Integrity Transparency Assessment : ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ปีงบประมาณ ไฟล์
1 ช่องทางการรับฟังข้อคิดเห็น/ข้อร้องเรียนของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 13 ITA 2564 Download
2 ข้อตกลงการพัฒนาศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ให้เป็นองค์กรคุณธรรม 12 ITA 2564 Download
3 มาตรการ กลไก หรือระบบป้องกันการรับสินบนและประโยชน์ทับซ้อน 10 ITA 2564 Download
4 ประกาศเจตจำนงในการบริหารงานและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 12 ITA 2564 Download
5 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ส.ค 2563 43 ITA 2563 Download
6 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 ก.ค 2563 66 ITA 2563 Download
7 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มิ.ย 2563 64 ITA 2563 Download
8 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 พ.ค 2563 84 ITA 2563 Download
9 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 เม.ย 2563 94 ITA 2563 Download
10 สรุปจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สขร.1 แบบ4 มี.ค 2563 90 ITA 2563 Download
11 รายงานประจำปี 2562 91 ITA 2563 Download
12 รายงานประจำปี 2562 81 ITA 2563 Download
13 รายงานแผนปราบปรามการทุจริต 123 ITA 2563 Download
14 แผนปราบปรามการทุจริต 127 ITA 2563 Download
15 ขออนุมัติโครงการอบรมบุคลิกภาพ 128 ITA 2563 Download
16 รายงานผลการประเมินการควบคุมภายใน ปีงบประมาณ 2563 193 ITA 2563 Download
17 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบการควบคุมภายในและคณะกรรมการติดตามประเมินผลระบบบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน 124 ITA 2563 Download
18 ประกาศเจตจำนงค์ 106 ITA 2563 Download
19 มาตรการ การป้องกันรับสินบน 106 ITA 2563 Download
20 ข้อมูลเชิงสถิติ 113 ITA 2563 Download
21 สำรวจความต้องการวัสดุสิ้นเปลือง-63 198 ITA 2563 Download
22 สขร กุมภาพันธ์ 2563 111 ITA 2563 Download
23 สขร มกราคม 2563 99 ITA 2563 Download
24 รวม สขร ปี 2562 82 ITA 2563 Download
25 สขร ธันวาคม 2562 106 ITA 2563 Download
26 สขร พฤศจิกายน 2562 114 ITA 2563 Download
27 สขร ตุลาคม 2562 102 ITA 2563 Download
28 แผนจัดหาวัสดุ 99 ITA 2563 Download
29 รายงานกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 112 ITA 2563 Download
30 สถานะการใช้จ่ายงบประมาณ 103 ITA 2563 Download
31 มาตรฐานการดำเนินงานของศูนย์สุขภาพจิต ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิต (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2) 103 ITA 2563 Download
32 ผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติ 104 ITA 2563 Download
33 แผนปฏิบัติการประจำปี 2563 87 ITA 2563 Download