ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

# ชื่อเรื่อง ผู้ชม ประเภท ไฟล์
1 มาตรา 7 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 102 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
2 มาตรา 7 คณะกรรมการจัดการข้อคิดเห็นผู้รับบริการ 91 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
3 มาตรา 7 โครงสร้างองค์กร 113 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
4 มาตรา 7 สถานที่ติดต่อ 92 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
5 มาตรา 7 กฎกระทรวงสาธารณสุข 57 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
6 มาตรา 7 กําหนดรายชื่อหน่วยงานด้านสถานสงเคราะห์และสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๙ 52 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
7 มาตรา 7 กําหนดรายชื่อหน่วยงานด้านสถานสงเคราะห์และสวัสดิการ พ.ศ. ๒๕๕๑ 56 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
8 มาตรา 7 แบบหนังสือให้ความยินยอมการบําบัดรักษา พ.ศ. ๒๕๕๑ 52 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
9 มาตรา 7 การดําเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของกรมสุขภาพจิต 60 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
10 มาตรา 9 นโยบายอธิบดีกรมสุขภาพจิต 51 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
11 มาตรา 9 นโยบายการพัฒนากรมสุขภาพจิต 4.0 52 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
12 มาตรา 9 นโยบายกรมสุขภาพจิต 2560-2564 207 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download
13 มาตรา 9 แผน โครงการ งบประมาณ 43 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร Download