ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7เงื่อนไขในการใช้บริการระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์
กรุณาอ่านข้อความด้านล่างนี้โดยละเอียดเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ในการใช้งานระบบ

     1. ผู้ลงทะเบียนระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

     2.ผู้ลงทะเบียน จะต้องกรอกข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ตามจริงให้ครบถ้วน ทั้งนี้เพื่อประโยชน์แก่ตัวผู้ลงทะเบียน
หากตรวจพบว่าข้อมูลของผู้ลงทะเบียน และ/หรือข้อมูลอื่นใดที่ผู้ลงทะเบียนได้ระบุไว้ไม่ชัดเจน และ/หรือไม่เป็นความจริง
เจ้าหน้าที่มีสิทธิในการยกเลิก/ระงับการใช้งานของผู้ลงทะเบียน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

     3. ผู้ใดแอบอ้าง หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลโดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นมาแอบอ้าง
ลงทะเบียนผ่านระบบถือเป็นความผิด ต้องรับโทษตามที่กฎหมายกำหนดไว้

     4. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ผ่านการลงทะเบียนในระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ทั้งหมดนั้น ผู้ลงทะเบียนยอมรับและ
ตกลงว่าเป็นสิทธิของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ ซึ่งผู้ลงทะเบียนต้องอนุญาตให้ทางเจ้าหน้าที่
ที่ดูแลระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์ใช้ข้อมูล ของผู้ลงทะเบียนในงานที่เกี่ยวข้อง

     5. ขอรับรองว่าจะเก็บข้อมูลของผู้ลงทะเบียนไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด โดยจะมินำไปเปิดเผยที่ใด และ/หรือ
เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์ทางด้านอื่น ๆ โดยไม่ได้รับอนุญาต นอกเหนือจากงานอันเกี่ยวกับการประชุมในครั้งนั้นๆ
** ให้ถือว่าผู้ใช้เว็บไซต์นี้ รับทราบและยอมรับข้อตกลงสำหรับการเข้าใช้บริการระบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

ความพึงพอใจการใช้งานเว็บไซต์

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
พอใช้
ต้องปรับปรุงแสดงผล Poll ทั้งหมด