ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร

15 กันยายน 2564 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มอบหมาย นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต และคณะ ร่วมเวทีประสานความร่วมมือภาคีเครือข่ายและสร้างกลไกเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 พื้นที่เขตสุขภาพที่ 10 ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, สำนักงานเขตสุขภาพที่ 10, คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชนเขต 10 และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติที่ 10 อุบลราชธานี ณ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร โดยมี นพ.นรันดร์ พิทักษ์วัชระ ประธานกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) เขต 10 เป็นประธานฯ พร้อมด้วย นายประวิตร ศรีบุญรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมเวทีประสานความร่วมมือฯ และขับเคลื่อนการดำเนินงาน ในการนี้ นายบุญโชค ชมเชย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร ร่วมบอกเล่าสถานการณ์ระบาดโรคโควิด-19 การดำเนินงานสุขภาพจิตและการดูแลเยียวยาจิตใจที่ผ่านมา ของทีม MCATT ในพื้นที่ นอกจากนี้ได้บอกเล่าแลกเปลี่ยนการเสริมสร้างวัคซีนใจในชุมชน "แนวทาง 4 สร้าง 2 ใช้ : Safe, Clam, Hope, Care" ที่ดำเนินงานในพื้นที่อำเภอชานุมาน เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการดูแลใจในธรรมนูญตำบลสู้โควิด-19 จ.มุกดาหาร อย่างเป็นรูปธรรมในระดับต่อไป.

2021-09-17 08:39:12
179

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...