การประชุมปรึกษาหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการงานปฐมภูมิกับธรรมนูญสุขภาพไปสู่ธรรมนูญโควิด-19 ระดับเขต 10

วันที่ 3 สิงหาคม 2564 ดร. สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนงานแบบบูรณาการงานปฐมภูมิกับธรรมนูญสุขภาพไปสู่ธรรมนูญโควิด-19 ระดับเขต 10 นำโดย นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจเขต ๑๐ พร้อมด้วยนายแพทย์/รองนายแพทย์สาธารณสุข ทั้ง 5 จังหวัด และนพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ กขป.เขต 10 , นางมลุลี แสนใจ รองผอ.สปสช.เขต 10 พร้อมด้วยแกนสมัชชาจังหวัดทั้ง 5 จังหวัด วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุขจังหวัดอุบลฯ และเภสัชกร เพื่อเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์โควิด 19* ในเขต 10 ทั้ง 5 จังหวัด อุบลราชธานี ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญและมุกดาหาร โดยใช้การบูรณาการเชื่อมโยงชุมชนท้องถิ่น เพื่อสู้ภัยโควิด 19

2021-08-05 09:04:33
96

...
...
...
...