ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 18 มิถุนายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการ ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสทรงติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(ออนไลน์) ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีผู้แทนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพน กราบบังคมทูลถวายรายงานการดำเนินการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่ของศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย

2021-06-18 16:11:17
88

...
...
...
...
...
...