จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนระบาดวิทยาผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Psycological Autopsy) เขตสุขภาพที่ 10

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดอบรมพัฒนาศักยภาพทีมสอบสวนระบาดวิทยาผู้เสียชีวิตจากการฆ่าตัวตาย (Psycological Autopsy) เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2564 ในการนี้ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10 ได้ให้เกียรติมอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางในการเฝ้าระวัง ป้องกันและแก้ไขปัญหาการฆ่าตัวตาย ในระดับพื้นที่ ผ่านระบบ Video Conference Cisco Webex Meeting ผู้เข้าอบรมประกอบด้วยบุคลากรผู้รับผิดชอบงานสุขภาพจิตในระดับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ และเครือข่ายสถานบริการสาธารณสุขระดับต่าง ๆ (รพท./รพช./รพ.สต.) จำนวน 90 คน วิทยากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และ โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์ ผลการอบรมผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน แนวทางในการสอบสวนระบาดวิทยาการฆ่าตัวตาย การวิเคราะห์และความสำคัญของการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ โดยมีความพึอพอใจในการอบรมภาพรวมที่ระดับมากถึงมากที่สุด ร้อยละ 96.87

2021-06-04 16:05:00
61

...
...
...
...
...
...
...