จัดอบรมกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Triple p)ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

วันที่ 4 มิถุนายน 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย จัดอบรมกิจกรรมกลุ่มฝึกทักษะการเลี้ยงดูเด็กโดยครอบครัวมีส่วนร่วม(Triple p)ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในพื้นที่ทุรกันดาร ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 1 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ โดยกิจกรรมประกอบด้วย การตรวจประเมินพัฒนาการ และกิจกรรมการสร้างสายใยระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองและเด็กปฐมวัย โดยมีบุคลากรสาธารณสุขและครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในพื้นที่เป็นวิทยากร มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 27 ครอบครัว

2021-06-04 16:04:04
59

...
...
...
...
...
...
...