ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ดำเนินกิจกรรมเตรียมความพร้อมการส่งเสริมพัฒนาการและการเลี้ยงดูเด็กในพื้นที่ทุรกันดาร ในพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 14 คน ได้แก่ ผู้รับผิดชอบงานแม่และเด็กในสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคำโพน ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอปทุมราชวงศา ครูใหญ่และบุคลากรศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านภูดานกอย เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีในวันที่ 17 มิถุนายน 2564 นี้

2021-06-02 16:02:55
108

...
...
...
...
...