ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พัฒนาทีมสื่อสารขององค์กร

27 พฤษภาคม 2564 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 นำโดย ดร สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 และบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จัดโครงการพัฒนาศักภาพบุคลากรในการเป็นนักสื่อสารขององค์กร ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี อาจารย์สุชัย เจริญมุขยนันท เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้และเทคนิคการเป็นนักสื่อสารที่ดี กิจกรรมประกอบด้วย การพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่เป็นที่นิยมและน่าสนใจ การนำเสนอและเผยแพร่ข่าวสารให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมาย รวมไปถึงการสร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นที่รู้จัก โดยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตได้รับความรู้ เทคนิคแนวทาง เพื่อนำไปปรับใช้ในการพัฒนางานด้านสุขภาพจิต ให้สามารถถ่ายทอดและสื่อสารงานด้านสุขภาพจิตได้อย่างน่าสนใจ มีคุณภาพ และตรงตามกลุ่มเป้าหมาย

2021-05-27 15:34:21
148

...
...
...
...
...
...