ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)”

วันที่ 16 มีนาคม 2564 รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ พร้อมด้วยบุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริตภายใต้แนวคิด “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)” เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้บุคลากรประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ไม่กระทำการโกงแผ่นดิน ไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบ สร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตอย่างยั่งยืน

2021-03-16 11:45:02
160

...
...
...
...