ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10

25 พฤษภาคม 2563 ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดย น.ส.ศิริลักษณ์ แก้วเกียรติพงษ์ ผู้อำนวยการฯ ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการสุขภาพจิต พร้อมด้วยบุคลากรเจ้าหน้าที่ฯ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดทำฐานข้อมูลด้านสุขภาพจิต เขตสุขภาพที่ 10 ณ ห้องประชุมศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โอกาสนี้ นายประสิทธิ์ บุญเกิด หัวหน้ากลุ่มภารกิจยุทธศาสตร์และประเมินผล และ นายศรชัย ผลจันทร์ เจ้าหน้าที่อาวุโส สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 10 อุบลราชธานี ร่วมแลกเปลี่ยนให้ข้อคิดเห็นในประเด็นการพัฒนาฐานข้อมูลด้านสุข

2020-05-26 08:48:34
560

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...