สรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดยโสธร รอบที่ 1/2566

ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10”พร้อมด้วยคณะผู้นิเทศงานศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 ร่วมกับรพ.พระศรีมหาโพธิ์ ร่วมตรวจราชการและนิเทศงาน กรณีปกติ จังหวัดยโสธร รอบที่ 1 ปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2566 และประชุมสรุปผลการตรวจราชการฯ ประเด็นการตรวจราชการ : สุขภาพจิต การฆ่าตัวตายและผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการสุขภาพจิต ณ ห้องประชุม รพ.ยโสธร โดยมี นายแพทย์สมฤกษ์ จึงสมาม ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตสุขภาพที่ 10..เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ผู้นิเทศงาน กระทรวงสาธารณสุข รับฟังการนำเสนอให้ข้อเสนอแนะในการพัฒนางานให้มีผลลัพธ์และประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ผลการดำเนินงานของจังหวัดยโสธร (รอบ 4 เดือน) ผ่านเกณฑ์เป้าหมายตามตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้ อัตราฆ่าตัวตายสำเร็จ 3.38 ต่อประชากรแสนคน ผลงานผ่านเกณฑ์ ไม่เกินเกณฑ์ 8.0 ร้อยละ 128.30 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเข้าถึงบริการ ผลงานผ่านเกณฑ์ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ร้อยละ 88.24 ผู้พยายามฆ่าตัวตาย ไม่กลับมาทำร้ายตัวเองซ้ำใน 1 ปี ผลงาน ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด เกณฑ์ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 คณะผู้นิเทศให้ข้อเสนอแนะ แนวทางและมาตรการดำเนินงานเชิงระบบ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยง ได้แก่ ผู้ป่วยโรคจิต โรคซึมเศร้า ขจัดปัจจัยกระตุ้นด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ปัญหาเศรษฐกิจ ตกงาน การดักจับและช่วยเหลือเมื่อพบสัญญาณเตือนโดยคนใกล้ชิด ครอบครัวและชุมชน ทั้งนี้ได้ชื่นชมการดำเนินงานสอบสวนโรคและนำเข้าข้อมูลในระบบรายงานการฆ่าตัวตายที่เป็นปัจจุบัน สามารถวิเคราะห์ และบ่งชี้กลุ่มเสี่ยงได้ รพ.ยโสธร เป็นพี่เลี้ยงเครือข่าย-รับส่งต่อผู้ป่วย “หอผู้ป่วยสุขใจ” สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร ได้พัฒนาเครือข่ายเฝ้าระวังสอดแนมปัญหาสุขภาพจิตและการฆ่าตัวตายในชุมชน จำนวน 79 ตำบล (ครอบคลุมทุกอำเภอและทุกตำบลในจังหวัด)

3 มี.ค. 2566
85

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...