ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อบรมความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปี 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมบุคลากร อบรมความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2566 เป็นการอบรมเนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการนำของนายบุรินทร์ เงาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ณ บริเวณรอบอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีความพร้อมหากเกิดเพลิงไหม้ และจัดลำดับขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้องปลอดภัย

10 ม.ค. 2566
16

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...