ศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 อบรมความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปี 2566

วันที่ 10 มกราคม 2566 ดร.สุภาภรณ์ ศรีธัญรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 พร้อมบุคลากร อบรมความรู้ด้านอัคคีภัย และฝึกซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น ปีงบประมาณ 2566 เป็นการอบรมเนื้อหาประกอบด้วย ทฤษฎีการเกิดเพลิงไหม้และวิธีการดับเพลิงประเภทต่างๆได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลนครอุบลราชธานี โดยการนำของนายบุรินทร์ เงาทอง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน ณ บริเวณรอบอาคารศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 โดยการซ้อมแผนครั้งนี้เพื่อให้บุคลากรศูนย์สุขภาพจิตที่ 10 มีความพร้อมหากเกิดเพลิงไหม้ และจัดลำดับขั้นตอนการอพยพที่ถูกต้องปลอดภัย

10 ม.ค. 2566
80