แถลงข่าว "เดินหน้า สร้างเด็กไทยไอคิวดี" ผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยและพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยดีเด่น

แถลงข่าว "เดินหน้า สร้างเด็กไทยไอคิวดี" ผลการสำรวจ IQ EQ เด็กไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปี 2564 พร้อมมอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลที่ร่วมดำเนินงานพัฒนาเด็กไทยและพัฒนาสติปัญญาเด็กไทยดีเด่น

2022-05-18 09:56:18
111

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...