สรุปผลความพึงพอใจ

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิตระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล หลักสูตรสุขภาพจิตและจิตเวชชุมชน เขตสุขภาพที่ 10 ปีงบประมาณ 2561 จ.ยโสธร


ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ จำนวน ร้อยละ
ชาย 2 33.33
หญิง 4 66.67
รวม 6 100
2. อายุ จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่า 20 ปี 0 0
20-29 ปี 1 16.67
30-39 ปี 2 33.33
40-49 ปี 2 33.33
50-59 ปี 1 16.67
60 ปีขึ้นไป 0 0
รวม 6 100
3. การศึกษา จำนวน ร้อยละ
ต่ำกว่าปริญญาตรี 1 16.67
ปริญญาตรี 4 66.67
ปริญญาโท 1 16.67
ปริญญาเอก 0 0
รวม 6 100
4. ตำแหน่ง จำนวน ร้อยละ
แพทย์ 0 0
นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก 0 0
นักวิชาการสาธารณสุข 0 0
นักสังคมสงเคราะห์ 0 0
นักจัดการงานทั่วไป 0 0
นักวิชาการเงินและบัญชี 0 0
นักวิชาการพัสดุ 0 0
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 0 0
พนักงานบริการ 0 0
ครู 0 0
พยาบาล 5 83.33
อื่นๆ 1 16.67
รวม 6 100
5. หน่วยงานที่สังกัด จำนวน ร้อยละ
รพศ. 0 0
รพท. 0 0
รพช. 0 0
สสจ. 0 0
สสอ. 2 33.33
ศูนย์สุขภาพจิต 0 0
โรงเรียน/สถานศึกษา 0 0
อื่นๆ 0 0
รพ.สต. 4 66.67
รวม 6 100

------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็นประเมิน ร้อยละระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ร้อยละ
1.เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ            
1.1. เหมาสมทันยุคสมัย 33.33 66.67 0 0 0
1.2. เข้าใจง่าย 66.67 33.33 0 0 0
1.3. นำไปใช้ประโยชน์ได้ 66.67 33.33 0 0 0
1.4. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 66.67 33.33 0 0 0
1.5. ตรงกับความต้องการ 50 50 0 0 0
2.สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ ฯลฯ)            
2.1. ดึงดูดความสนใจ 50 50 0 0 0
2.2 ง่ายต่อการนำไปใช้ 50 33.33 16.67 0 0
2.3 เหมาะสมกับผุ้รับความรู้ 50 33.33 16.67 0 0
2.4 มีความเพียงพอต่อจำนวนผู้รับความรู้ 33.33 50 16.67 0 0
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้            
3.1 ทันยุคสมัย 33.33 66.67 0 0 0
3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 33.33 66.67 0 0 0
3.3 เข้าใจง่าย 50 50 0 0 0
3.4 นำไปใช้ได้ 50 50 0 0 0
4.วิทยากร            
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา 66.67 33.33 0 0 0
4.2 สอนเข้าใจง่าย 66.67 33.33 0 0 0
4.3 เปิดโอกาสให้สอบถามตรงประเด็น 66.67 33.33 0 0 0
4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเด็น 66.67 33.33 0 0 0
4.5ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย 66.67 33.33 0 0 0
5.ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม 50 33.33 16.67 0 0

สรุป
53.51 42.98 3.51 0 0

สรุปผลร้อยละความพึงพอใจระดับมากถึงมากที่สุด มีความพึงพอใจร้อยละ 96.49

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ
น่าจะอบรมในภาพจังหวัด