แบบสอบถามความพึงพอใจ

โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ


คำชี้แจง
แบบสอบถามนี้ใช้สำหรับสำรวจความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ในการประเมินผลโครงการนี้ และนำไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้อต่อไป

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1.เพศ
ชาย หญิง

2.อายุ
ต่ำกว่า 20 ปี 20-29 ปี 30-39 ปี
40-49 ปี 50-59 ปี 60 ปีขึ้นไป

3.การศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี ปริญญาตรี ปริญญาโท
ปริญญาเอก

4.ตำแหน่ง
แพทย์ นักจิตวิทยา/นักจิตวิทยาคลินิก นักวิชาการสาธารณสุข
นักสังคมสงเคราะห์ นักจัดการงานทั่วไป นักวิชาการเงินและบัญชี
นักวิชาการพัสดุ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ พนักงานบริการ
ครู พยาบาล อื่นๆ โปรดระบุ

5.หน่วยงานที่ท่านสังกัด
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน
สสจ. สสอ. ศูนย์สุขภาพจิต
โรงเรียน/สถานศึกษา อื่นๆ รพ.สต

------------------------------------------------------------------------------------

ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ โปรดเลือกช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด

ประเด็นประเมิน ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด ร้อยละ
1.เนื้อหาความรู้ที่ได้รับ            
1.1. เหมาสมทันยุคสมัย 100
1.2. เข้าใจง่าย 100
1.3. นำไปใช้ประโยชน์ได้ 100
1.4. สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 96.77
1.5. ตรงกับความต้องการ 100
2.สื่อ/เอกสารประกอบการถ่ายทอดความรู้ (เช่น หนังสือ คู่มือ แผ่นพับ ฯลฯ)            
2.1. ดึงดูดความสนใจ 96.77
2.2 ง่ายต่อการนำไปใช้ 96.77
2.3 เหมาะสมกับผุ้รับความรู้ 96.77
2.4 มีความเพียงพอต่อจำนวนผู้รับความรู้ 100
รูปแบบการถ่ายทอดความรู้            
3.1 ทันยุคสมัย 100
3.2 สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 100
3.3 เข้าใจง่าย 96.77
3.4 นำไปใช้ได้ 100
4.วิทยากร            
4.1 สอนตรงกับเนื้อหา 96.77
4.2 สอนเข้าใจง่าย 96.77
4.3 เปิดโอกาสให้สอบถามตรงประเด็น 96.77
4.4 ตอบข้อซักถามตรงประเด็น 96.77
4.5ความรู้ในเนื้อหาที่บรรยาย 100
5.ระยะเวลาที่ใช้ในการถ่ายทอดความรู้มีความเหมาะสม 90.32

สรุปผลความพึงพอใจ โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติม
97.96

ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะอื่น ๆ