ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและประเมินผล การใช้คู่มือประเมินเพื่อช่วยเหลือเด็กที่มีปัญหาพัฒนาการ ด้วย TEDA4I ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล นำร่องจังหวัดยโสธร ปีงบประมาณ 2562
วันที่ :
11-12 กุมภาพันธ์ 256
เวลา :
08.30-16.30 น
สถานที่ :
ณ โรงแรมเจพี ดิเอ็มเมอรัล จังหวัดยโสธร
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางเปียทิพย์ สีดำ
โทร. :
045352500
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com