ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาเครือข่ายผู้ปฏิบัติงานสุขภาพจิต ระดับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่ :
4-5 เมษายน 2561
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
สุนีย์​
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
โทร. :
045311412
E-mail :
s.paja.ocn@gmail.com