ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 2 จังหวัดอำนาจเจริญ
วันที่ :
ระหว่างวันที่ 17 - 1
เวลา :
08.30-16.30 น
สถานที่ :
ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมอำนาจเจริญ
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
โทร. :
044352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com