ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุจิตอาสาและบุคลากรสาธารณสุขในการส่งเสริมสุขภาพจิตในชมรมผู้สูงอายุ เขตสุขภาพที่ 10 (ครู ก)
วันที่ :
27 - 28 ธันวาคม 256
เวลา :
08.30-16.30
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์แกรนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางสาวณัฐรดา สุวรรณกูฏ
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com