ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการพัฒนาศักยภาพของครูในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยรุ่น เขตสุขภาพที่ 10
วันที่ :
21-22 ธค 2560
เวลา :
08.00-16.30 น.
สถานที่ :
โรงแรมสุนีย์แกรนด์แอนด์คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางสาวพรสุดา แสงสุกวาว
โทร. :
045352394
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com