ศูนย์สุขภาพจิตที่ 7
Untitled Document
รายละเอียดโครงการ

ชื่อโครงการ :
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพครูชั้นประถมศึกษาในการดูแลช่วยเหลือและปรับพฤติกรรมเด็กวัยเรียน เขตสุขภาพที่ 10 ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 จังหวัดยโสธร
วันที่ :
22-23 ธ.ค. 2560
เวลา :
08.30-16.30 น.
สถานที่ :
ณ ห้องประชุมสำนักเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเขต 1
เอกสารแนบ :
ไฟล์ 1=Noไฟล์ 2=Noไฟล์ 3=Noไฟล์ 4=No


ผู้รับผิดชอบโครงการ

ติดต่อสอบถาม :
นางพัชรินทร์ วรรณุรักษ์
โทร. :
045352594
E-mail :
dmh.mhc10@gmail.com